ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพรรณ ทารกเงิน
1. นางสาวสุมามาลย์ นาคหอม
2. นางรุ่งทิพย์ ดิษเสถียร
2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ 1. นางวรัญญา มีรอด
1. นางวรัญญา มีรอด

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับปฐมวัย รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงฉัตรบัลลังก์ แก้วตา
2. เด็กหญิงฌานิศา ถมยา
1. นางธนกร ยี่อินทร์
2. นางพนัชกร แสงดาววี
2 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ การประกวดแข่งขันโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายนนทชัย สร้อยสุวรรณ์
2. เด็กชายวิศววิท หมู่ทอง
3. เด็กหญิงจารุภา พรพิพัฒน์
1. นายประสิทธิ์ เหล็กสิงห์
2. นายสมภพ มหายศนันท์

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน