ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงกรวรา ชูชื่น
2. เด็กหญิงปาณิสรา กลิ่นผะกา
3. เด็กหญิงพิชญานิน แก้วมูลลา
4. เด็กหญิงเบญญทิพย์ แก้วเปี้ย
5. เด็กหญิงปวีณา เขาวิเศษ
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสนห้อย
7. เด็กหญิงภัทราพร จุมพล
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำจันหล้า
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ การุณประชา
10. เด็กหญิงปฐมาวดี ใสดี
11. เด็กหญิงณิชชา สุทธิรส
12. เด็กหญิงปิยรัตน์ รอดใหม่
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีบุญเรือง
14. เด็กหญิงเพชราภรณ์ ช่วยศรี
1. นางรัชนี เกียรติสาร
2. นายวิชิตา อิ่มชาลี
2 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์ คำคุ้ม
2. เด็กหญิงกัญชุภา สระบัว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์ จันสุก
4. เด็กหญิงกนกวรรณ สุขเกษม
5. เด็กหญิงชนิดา น้อยเตปิน
6. เด็กหญิงสุภัชญา เปรมวิชัย
7. เด็กหญิงณัฐวิมล ริษบิน
8. เด็กหญิงนิภาพรรณ เงินสุวรรณ์
9. เด็กหญิงณัฏฐนิชา บุญห้อง
10. เด็กหญิงกุลณัฐ ปานวน
11. เด็กหญิงสุกฤตา ทาขุน
12. เด็กหญิงสุมิตรา พิณนา
13. เด็กหญิงธัยวรัตมิ์ เวียงแก้ว
1. นางรัชนี เกียรติสาร
2. นายกฤษฎา จันมา

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร การประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์ เกิดเจริญ
2. เด็กหญิงกัญญาณี คำมี
3. เด็กหญิงรสิตา แว่นฉิม
1. นางสาวชนิสรา อาสาหม้อ
2. นางสาวกาญจนา มาลัย